– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (TH) (post date: 07/05/67)
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ENG) (post date: 20/05/67)

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- แบบฟอร์มออนไลน์
แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหหุ้น ประจำปี 2567 (post date: 25/3/67)
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 (post date: 25/3/67)

หนังสือมอบฉันทะ (post date: 22/3/67)
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
– การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (post date: 20/10/66)
Upload 2/5/67

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *