นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40  ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ48. กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลและคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

วันที่ปิดสมุดวันที่จ่ายปันผลประเภทของปันผลอัตราการจ่าย (บาท/หุ้น)รอบผลประกอบการ
10/05/256722/05/2567จ่ายปันผลเป็นเงินสด0.0160งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566  และกำไรสะสม
11/01/256718/01/2567จ่ายปันผลเป็นเงินสด
(เงินปันผลระหว่างกาล)
0.0180กำไรสะสม
10/05/256622/05/2566จ่ายปันผลเป็นเงินสด0.0212จากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
25/08/256509/09/2565จ่ายปันผลเป็นเงินสด
(เงินปันผลระหว่างกาล)
0.01801/01/2565-30/06/2565
06/05/256523/05/2565จ่ายปันผลเป็นเงินสด0.02000จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
26/11/256410/12/2564จ่ายปันผลเป็นเงินสด
(เงินปันผลระหว่างกาล)
0.0081801/01/2564 – 30/09/2564
งดจ่ายปันผล
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
01/01/2563 – 31/12/2563
งดจ่ายปันผล01/10/2562 – 31/12/2562
27/11/256211/12/2562 จ่ายปันผลเป็นเงินสด
(เงินปันผลระหว่างกาล)
0.018101/01/2562 – 30/09/2562
10/05/256224/05/2562จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล0.015625 01/01/2561 – 31/12/2561
19/04/256104/05/2561จ่ายปันผลเป็นเงินสด0.032301/01/2560 – 31/12/2560
20/04/256004/05/2560จ่ายปันผลเป็นเงินสด0.010001/01/2559 – 31/12/2559
22/04/255929/04/2559จ่ายปันผลเป็นเงินสด0.018201/01/2558 – 31/12/2558

หมายเหตุ:อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567