คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
Management Discussion and Analysis: Yearly Ending 30 Dec 2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
Management Discussion and Analysis: Quarter 3 Ending 30 Sep 2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
Management Discussion and Analysis: Quarter 2 Ending 30 Jun 2023
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
Management Discussion and Analysis: Quarter 1 Ending 31 Mar 2023
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
Management Discussion and Analysis: Yearly Ending 30 Dec 2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
Management Discussion and Analysis: Quarter 3 Ending 30 Sep 2022  
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 
Management Discussion and Analysis: Quarter 2 Ending 30 Jun 2022 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
Management Discussion and Analysis: Quarter 1 Ending 31 Mar 2022
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
Management Discussion and AnalysisYearly Ending 30 Dec 2021
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
Management Discussion and AnalysisQuarter 3 Ending 30 Sep 2021  
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 
Management Discussion and AnalysisQuarter 2 Ending 30 Jun 2021  
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 
Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2021 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
Management Discussion and Analysis
Yearly Ending 30 Dec 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
Management Discussion and AnalysisQuarter 3 Ending 30 Sep 2020 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 
Management Discussion and AnalysisQuarter 2 Ending 30 Jun 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2020 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 
Management Discussion and AnalysisYearly Ending 30 Dec 2019 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
Management Discussion and Analysis: Quarter 3 Ending 30 Sep 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
Management Discussion and Analysis: Quarter 2 Ending 30 Jun 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
Management Discussion and Analysis: Quarter 3 Ending 30 Sep 2019
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 
Management Discussion and Analysis
Yearly Ending 30 Dec 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
Management Discussion and AnalysisQuarter 3 Ending 30 Sep 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 
Management Discussion and AnalysisQuarter 2 Ending 30 Jun 2018 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2018
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
Management Discussion and AnalysisYearly Ending 30 Dec 2017 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
Management Discussion and AnalysisQuarter 3 Ending 30 Sep 2017
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
Management Discussion and AnalysisQuarter 2 Ending 30 Jun 2017
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2017
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
Management Discussion and AnalysisYearly Ending 31 Dec 2016
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
Management Discussion and AnalysisQuarter 3 Ending 30 Sep 2016
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
Management Discussion and AnalysisQuarter 2 Ending 30 Jun 2016
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2016
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
Management Discussion and AnalysisYearly Ending 31 Dec 2015
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
Management Discussion and AnalysisQuarter 3 Ending 30 Sep 2015
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
Management Discussion and AnalysisQuarter 2 Ending 30 Jun 2015
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2015
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
Management Discussion and Analysis
Yearly Ending 31 Dec 2014