คณะกรรมการ

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

นายเทพกุล พูลลาภ:
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.สมนึก ศิริสุนทร: 
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

นางธีลาพร คงฉิม: 
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ:
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ

นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ:
กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล/ รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ:
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นางวรนุช บูรณจินดารัตน์:
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร:  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

เลขานุการบริษัท: 

ชื่อ-สกุล:   นางสาวโชติมนต์ แววเจริญ
การศึกษา: 
ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรม:  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 120/2021, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)