ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
ชื่อบริษัท :     บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :     HPT
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :     ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัว
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน :    เลขที่ 119 หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
เลขทะเบียนบริษัท :     0107557000497
โทรศัพท์ :     +(66)54 325 180, +(66)54 325 181, +(66)89 191 9071
เว็บไซต์ :     www.homepottery.com
ทุนจดทะเบียน :     165,978,562.75 บาท
ทุนชำระแล้ว :     165,519,835.25 บาท
บริษัทย่อย :     
   
บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด (CHL)
บริการให้คำปรึกษา และจำหน่ายอุปกรณ์ครัวและเครื่องใช้ สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร แบบครบวงจร

ที่ตั้ง : เลขที่ 417 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรสาร : (66) 2399 2599 / (66) 2399 2588
เว็บไซต์ : www.chl.co.th
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2 009 9000 โทรสาร : (66) 2 009 9991   TSD Call center : (66) 2 009 9999
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด 
790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (66) 2 714 8842-3 และ (66) 2 185 0342 โทรสาร : (66) 2 185 0225
ผู้ตรวจสอบภายใน :  บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ จำกัด
เลขที่ 460/83 อาคารเดอะนิช คอนโด ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : (66) 2 117 0714 โทรสาร : (66) 2 117 0715
 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย :บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด
ชั้น 16 โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 444 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : (66) 2 512 6090