วันที่เวลาหัวข้อข่าว
25 มี.ค. 256712:57การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
1 มี.ค. 256708:21กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไขมูลค่าเงินการจ่ายปันผล)
29 ก.พ. 256712:56กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
28 ก.พ. 256708:43กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)
28 ก.พ. 256707:19กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
28 ก.พ. 256707:18สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 256707:18คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
16 ก.พ. 256707:00SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
15 ก.พ. 256707:00SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
22 ธ.ค. 256618:06การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
15 พ.ย. 256613:11แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
13 พ.ย. 256607:46สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 256607:45คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
20 ต.ค. 256619:14การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
15 ส.ค. 256608:53สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 256608:52คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
24 พ.ค. 2566 06:43แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
15 พ.ค. 2566 08:20สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 2566 08:20งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 2566 08:19คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
9 พ.ค. 256622:28แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24 เม.ย. 256621:08มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21 มี.ค. 256617:03การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
27 ก.พ.256621:46สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ.256621:45กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
27 ก.พ.256621:44คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
27 ก.พ.256621:44งบการเงินประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
11 พ.ย. 256517:19คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 256517:17สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 256517:16งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
07 ต.ค. 2565 17:09การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
11 ส.ค. 256521:35การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 256521:33สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 256521:33คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 256521:32งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
17 พ.ค. 256508:54งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
17 พ.ค. 256508:54สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)   
7 พ.ค. 256508:51คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565   
10 พ.ค. 256513:10แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
25 เม.ย. 256517:31มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
21 มี.ค. 256513:03การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท 
25 ก.พ. 256517:13กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565, แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
25 ก.พ. 256517:12สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 256517:11งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)    
25 ก.พ. 256517:11คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 
16 พ.ย. 256408:59การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)  
12 พ.ย. 256421:16คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 
12 พ.ย. 256421:15สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 
12 พ.ย. 256421:15งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) 
12 พ.ย. 256421:15การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
7 ต.ค. 256413:18การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
10 ก.ย. 256417:44หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
13 ส.ค. 256419:32สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) 
13 ส.ค. 256419:05คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 
13 ส.ค. 256419:05สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 256419:05งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) 
17 มิ.ย. 256407:55หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2564
14 มิ.ย. 256418:39แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
21 พ.ค. 256413:26แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13 พ.ค. 256406:40งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 256406:39สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 256406:39คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
7 พ.ค. 256408:0811 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ HPT-W1
25 มี.ค. 256408:16การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ HPT-W1
24 มี.ค. 256406:38กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ HPT-W1
18 มี.ค. 256420:10การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท 
25 ก.พ. 256417:08กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564, งดจ่ายปันผล 
25 ก.พ. 256417:02คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 ก.พ. 256417:02สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 256417:01งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
13 ม.ค. 256407:59หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มกราคม 2564 
6 ม.ค. 256409:00แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3) (แก้ไข)
5 ม.ค. 256412:34แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3) (แก้ไข)
4 ม.ค. 256417:44แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)
21 ธ.ค. 256309:00กำหนดการใช้สิทธิของ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3 ) (แก้ไข)
18 ธ.ค. 256312:48กำหนดการใช้สิทธิของ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3 )
16 พ.ย. 256308:59คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563  
16 พ.ย. 256308:59สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 256308:58งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
21 ต.ค. 256312:48การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
10 ส.ค. 256321:53สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 256317:40คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 ส.ค. 256317:40สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 256317:40งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
8 ก.ค. 256312:41แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
10 มิ.ย. 256313:17กำหนดการใช้สิทธิของ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)
27 พ.ค. 256307:50แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
27 พ.ค. 256307:48แจ้งหยุดกิจการชั่วคราว
20 พ.ค. 256313:28แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
15 พ.ค. 256308:44สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
15 พ.ค. 256308:14งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 256308:14คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15 พ.ค. 256308:14สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11 พ.ค. 256308:21มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
27 มี.ค. 256320:44แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 มี.ค. 256318:46แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
20 มี.ค. 256319:07การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12 มี.ค. 256322:00การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
26 ก.พ. 256308:35การปรับสิทธิของ HPT-W1 (แก้ไข)
25 ก.พ. 256320:57การปรับสิทธิของ HPT-W1 (แก้ไข)
25 ก.พ. 256313:26กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, งดจ่ายปันผล (แก้ไข)
25 ก.พ. 256313:24การปรับสิทธิของ HPT-W1
25 ก.พ. 256309:02คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
25 ก.พ. 256309:01สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
25 ก.พ. 256309:01งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 256308:54 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 ม.ค. 256322:09แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5)
11  ธ.ค. 256212:43กำหนดการใช้สิทธิของ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
25 พ.ย. 256217:14การไม่ปรับสิทธิของ HPT-W1
13 พ.ย. 256213:26แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562, อนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
12 พ.ย. 256218:35คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 
12 พ.ย. 256218:35สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พ.ย. 256218:34งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 256218:33แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562, อนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล  
8 ต.ค. 256217:36การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า   
13 ส.ค. 256208:46งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) 
13 ส.ค. 256209:13สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
13 ส.ค. 256208:47คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 256208:47สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
28 มิ.ย. 256208:39สรุปข้อสนเทศ HPT-W1
28 มิ.ย. 256207:39ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : HPT-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
12 มิ.ย. 256221:21แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)
7 มิ.ย. 256217:21แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
29 พ.ค. 256208:18หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
24 พ.ค. 256217:12แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
13 พ.ค. 256221:30คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13 พ.ค. 256221:30สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 
13 พ.ค. 256221:29งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 256221:29แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
9 พ.ค. 256217:38แจ้งผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
29 เม.ย. 256208:53มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 มี.ค. 256217:59การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการ   
การประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
5 มี.ค. 256217:48หุ้นปันผล, ออก HPT-W1, กำหนด AGM ปี 2562 (แก้ไข ครั้งที่ 1)
26 ก.พ. 256220:25สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 256220:04งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ก.พ. 256217:58หุ้นปันผล, ออก HPT-W1, กำหนด AGM ปี 2562 
26 ก.พ. 256217:58สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ก.พ. 256217:57คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 
13 พ.ย. 256108:24สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) (แก้ไข)
12 พ.ย. 256121:47แจ้งความคืบหน้าในการซื้อหุ้นบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด
12 พ.ย. 256121:47คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พ.ย. 256121:46สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
12 พ.ย. 256121:46งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
9 พ.ย. 256108:16SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
8 ต.ค. 256117:07การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
14 ส.ค. 256108:12งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 256108:12แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด
14 ส.ค. 256108:12คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 256108:11สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
14 พ.ค. 256117:01สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
14 พ.ค. 256117:01คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 256117:01งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
20 เม.ย. 256117:43แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
09 เม.ย. 256108.46มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
8 มี.ค. 256108:35การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
26 ก.พ. 256109:09แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561 
26 ก.พ. 256108:57คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
26 ก.พ. 256108:57งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ก.พ. 256108:55สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
29 ม.ค. 256112:45รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
13 พ.ย. 256020:43
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (เพิ่มเติม)
13 พ.ย. 256007:54บการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 256007:54คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 256007:54สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) 
1 พ.ย. 256006:58การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  
15 ส.ค. 256008:13งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
15 ส.ค. 256008:13สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
15 ส.ค. 256008:12คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
14 ก.ค. 256021:39รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน 
12 พ.ค. 256018:03สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
12 พ.ค. 256017:37งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 256017:27คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 256017:26สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
10 เม.ย. 256008:55แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
15 มี.ค. 256022:03การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
27 ก.พ. 256013:11การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการพิจารณาจ่ายปันผล (แก้หัวข้อข่าว)
27 ก.พ. 256009:30การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 ก.พ. 256009:09 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
27 ก.พ. 256008:37งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 256008:36แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1-2560 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 ก.พ. 256008:32คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
27 ก.พ. 256008:31สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 ม.ค. 256013:19การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
18 ม.ค. 256012:54รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
14 พ.ย. 255909:04สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
14 พ.ย. 255908:47งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
14 พ.ย. 255908:46สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
14 พ.ย. 255908:46คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
15 ส.ค. 255908:40งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
15 ส.ค. 255908:39สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
15 ส.ค. 255908:39คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
28 ก.ค. 255917:24แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์