การประชุมผู้ถือหุ้น 2567

 – รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (TH) (post date: 07/05/67)
 – รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ENG) (post date: 20/05/67)

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 – แบบฟอร์มออนไลน์
 – แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 – ประมวลภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหหุ้น ประจำปี 2567 (post date: 25/3/67)
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 (post date: 25/3/67)

หนังสือมอบฉันทะ (post date: 22/3/67)
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
– การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (post date: 20/10/66)

——————————————————————————————————————————————————————-

การประชุมผู้ถือหุ้น 2566

– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ENG)    (post date: 18/05/66)

– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (TH)    (post date: 09/05/66)

ประมวลภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566     (post date: 25/04/66)
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหหุ้น ประจำปี 2566 (post date: 21/3/66)
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 (post date: 21/3/66)

หนังสือมอบฉันทะ (post date: 22/3/66)
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
– การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (post date: 07/10/65)


ปี 2565
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ENG)                                  (post date: 06/05/65)
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (TH)                                    (post date: 06/05/65)
– ประมวลภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565                                         (post date: 26/04/65)
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565                                         (post date: 21/03/65)
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2022               (post date: 21/03/65)

– หนังสือมอบฉันทะ (post date: 18/03/65)
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
– การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (post date: 08/10/64)


ปี 2564
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ENG)                      (post date: 20/05/64)
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (TH)                        (post date: 10/05/64)
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                              (post date: 18/03/64)
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2021     (post date: 18/03/64)

– หนังสือมอบฉันทะ
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
– การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น        (post date: 17/3/64)
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (post date: 21/10/63)


ปี 2563
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ENG)                           (post date: 5/06/63)
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (TH)                             (post date: 20/05/63)
– แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563                                       (post date: 9/05/63)
– Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020   (post date: 9/05/63)
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563                              (post date: 12/03/63)
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2020    (post date: 12/03/63)

– หนังสือมอบฉันทะ
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค                                          (post date: 10/03/63)
– การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น                         (post date: 10/03/63)

– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (post date: 08/11/62)


ปี 2562
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (TH)                                     (post date: 10/05/62)
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (EN)                                     (post date: 17/05/62)
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562                                          (post date: 27/03/62)
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2019                 (post date: 27/03/62)
– การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น                         (post date: 27/03/62)
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562


ปี 2561
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (TH)                                    (post date: 20/04/61)
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (EN)                                    (post date: 21/04/61)
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561                                           (post date: 07/03/61)
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2018                 (post date: 13/03/61)
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561


ปี 2560
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (TH)
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (EN)
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2017
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560


ปี 2559
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (TH) 
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (EN)
– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559


ปี 2558
– รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (TH)