– หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหหุ้น ประจำปี 2566. (post date: 21/3/66)
– Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 (post date: 21/3/66)

หนังสือมอบฉันทะ (post date: 22/3/66)
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
– การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น


– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
– หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (post date: 07/10/65)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *