ประมวลภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Post Date:26/04/2565)

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง White Ballroom โรงแรมทรีธารา ลำปาง เลขที่ 1/1 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
Visitors: 155,869