ประมวลภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Post Ddte: 12/05/2563)

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องปีปหลวง เจเจพาร์ค จังหวัดลำปาง
Visitors: 150,989