ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ HPT-W1

     รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HPT-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังนี้

1. วันใช้สิทธิ: วันที่ 4 มิถุนายน 2564
2.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ: วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
3.ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP): วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
4.ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ: วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564
5.อัตรา และราคาการใช้สิทธิ

       อัตราการใช้สิทธิ       : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.00828 หุ้น

       ราคาใช้สิทธิ           :  0.49589 บาท ต่อ 1 หุ้น 

6.วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: วันที่ 5 มิถุนายน 2564
 
วิธีการชำระเงิน :
1.  ชำระเงินโดย เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการ (เช็คต้องลงวันที่และส่งมอบ
   ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2564) (วันที่ 1 มิถุนายน ต้องโอนก่อน 11 โมง)
2. ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)” (“Account for Subscription for Ordinary Shares of
   Home Pottery Public Company Limited”) ประเภทบัญชี บัญชีเดินสะพัด เลขที่บัญชี
205-300458-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา
   เซ็นทรัลเวิลด์”
 
เอกสารประกอบการแปลงสภาพ :
1. แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
2. ใบรับรองสิทธิ (ถ้ามี)
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) / ใบแทน
4. สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีบัตรประชาชนตลอดชีพต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมแสดงเลขที่บ้าน)
5. หลักฐานการชำระเงิน
 
หมายเหตุ: กรุณาลงนามและรับรองสำเนาในเอกสาร 1-5 ข้างต้น
 

ข่าวสาร-ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPT-W1 

 
Documents 
* แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
* แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) และการขอพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HPT-W1
 *  ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1   
* Terms and Conditions Governing the Rights and Obligations of the Issuer and Holders of the Warrants to Purchase the Ordinary Shares of Home Pottery Public Company Limited No.1 
Visitors: 155,869