ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “SCB Intelligent Trade Program-SCB ITP” (รุ่นที่ 2)

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “SCB Intelligent Trade Program-SCB ITP” (รุ่นที่ 2) 
หัวข้อ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเครื่องหมายมาตรฐานการค้า และ T-Mark
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก

วันที่ 26 เมษายน 2561

Visitors: 150,989