ประมวลภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. ณ ห้องปีปหลวง เจเจพาร์ค จังหวัดลำปาง
Visitors: 150,989