กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมนโยบายข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

โดยจะเน้นที่การส่งเสริม การศึกษาของเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณี โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน อีกทั้งจะ ให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของท้องถิ่นและประเทศชาติตามลำดับ

6 กุมภาพันธ์ 2560
      บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไพร์มินิสเตอร์ คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดลำปางในระดับเยาวชนอายุ 14 ปีและ 18 ปี
เข้าแข่งขัน
ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)
 
Visitors: 120,280