ประมวลภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น. ณ ห้องปีปหลวง เจเจพาร์ค จังหวัดลำปาง   
Visitors: 150,987