การกำกับดูแลกิจการที่ดี

          หนังสือบริคณห์สนธิ                                                                                                                             
          ข้อบังคับบริษัทฯ 

          คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          นโยบายบริษัท
          - นโยบายการบริหารความเสี่ยง
          - นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
          - นโยบายการต่อต้านการทุจริต
          - นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
          - นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหาร
          - นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
          - นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
          - นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
          นโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า
 
         - นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
          - นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
          - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          - นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 
          จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

Visitors: 155,869