ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน

 29 ม.ค. 2561  12:45       รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (Update!)     
 13 พ.ย. 2560 20:43      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (เพิ่มเติม) (Update!)     
 13 พ.ย. 2560  07:54      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) (Update!)     
 13 พ.ย. 2560  07:54      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (Update!)     
 13 พ.ย. 2560  07:54      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)    
 01 พ.ย. 2560  06:58      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
     เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
                              
  
15 ส.ค. 2560 08:13      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 
  
15 ส.ค. 2560  08:13      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2) 
  
15 ส.ค. 2560 08:12      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 
  
 14 ก.ค. 2560   21:39       รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน                                                                      
  12 พ.ค. 2560    18:03      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)    
 12 พ.ค. 2560   17:37      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)   
 12 พ.ค. 2560   17:27      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560   
 12 พ.ค. 2560   17:26      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)   
  10 เม.ย. 2560   08:55      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
  15 มี.ค. 2560   22:03      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
     และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
  
 27 ก.พ. 2560   13:11      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการพิจารณาจ่ายปันผล (แก้หัวข้อข่าว)   
  27 ก.พ. 2560   09:30      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
  27 ก.พ. 2560   09:09       สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)   
  27 ก.พ. 2560   08:37       งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)    
  27 ก.พ. 2560   08:36      แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1-2560 และการกำหนดการประชุมสามัญ
     ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  
 27 ก.พ. 2560  08:32      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559   
 27 ก.พ. 2560  08:31      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)   
        20 ม.ค. 2560            13:19      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า   
 18 ม.ค. 2560   12:54      รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน   
 14 พ.ย. 2559   09:04      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)   
 14 พ.ย. 2559   08:47      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559   
         14 พ.ย. 2559           08:46      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)   
 14 พ.ย. 2559   08:46      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559   

 

       
    

 

 

 

 

 

Visitors: 9,076