ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน

15 ส.ค. 2560 08:13      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) (Update!)     
 15 ส.ค. 2560  08:13      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2) (Update!)     
15 ส.ค. 2560 08:12      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (Update!)     
       14 ก.ค. 2560         21:39       รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (Update!)                                                                       
       12 พ.ค. 2560     18:03      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)    
       12 พ.ค. 2560    17:37      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)   
       12 พ.ค. 2560    17:27      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560   
       12 พ.ค. 2560    17:26      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)   
       10 เม.ย. 2560    08:55      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
       15 มี.ค. 2560    22:03      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
     และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
  
       27 ก.พ. 2560   13:11      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการพิจารณาจ่ายปันผล (แก้หัวข้อข่าว)   
       27 ก.พ. 2560    09:30      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
       27 ก.พ. 2560    09:09       สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)   
       27 ก.พ. 2560    08:37       งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)    
       27 ก.พ. 2560    08:36      แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1-2560 และการกำหนดการประชุมสามัญ
     ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  
       27 ก.พ. 2560   08:32      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559   
       27 ก.พ. 2560   08:31      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)   
       20 ม.ค. 2560    13:19      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า   
       18 ม.ค. 2560    12:54      รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน   
       14 พ.ย. 2559    09:04      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)   
       14 พ.ย. 2559    08:47      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559   
       14 พ.ย. 2559    08:46      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)   
       14 พ.ย. 2559    08:46      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559   

 

       
    

 

 

 

 

 

Visitors: 2,873