ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน

 13 พ.ย. 2561 08:24      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) (แก้ไข)                    (UPDATE !)  
 12 พ.ย. 2561 21:47       แจ้งความคืบหน้าในการซื้อหุ้นบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด                (UPDATE !)  
 12 พ.ย. 2561 21:47       คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561   (UPDATE !)  
 12 พ.ย. 2561  21:46      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)                          (UPDATE !)  
 12 พ.ย. 2561 21:46       งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)                                  (UPDATE !)  
09 พ.ย. 2561  08:16      SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561             (UPDATE !)   
08 ต.ค. 2561 17:07      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
     ล่วงหน้า 
  
  14 ส.ค. 2561  08:12      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
 
  14 ส.ค. 2561  08:12      แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 
 
  14 ส.ค. 2561  08:12      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 
 
  14 ส.ค. 2561    08:11      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)   
  14 พ.ค. 2561  17:01      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)     
  14 พ.ค. 2561  17:01      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  
 
  14 พ.ค. 2561  17:01      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)   
  
 20 เม.ย. 2561  17:43       แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ    
 09 เม.ย. 2561 08.46      มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  
08 มี.ค. 2561 08:35      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
     คำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
  
 26 ก.พ. 2561  09:09       แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
     2561 
 
 26 ก.พ. 2561 08:57      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 
 
  26 ก.พ. 2561   08:57       งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 
 
 26 ก.พ. 2561  08:55       สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) 
  
 29 ม.ค. 2561  12:45       รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน   
 13 พ.ย. 2560 20:43      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (เพิ่มเติม) 
 
 13 พ.ย. 2560  07:54      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 
 
 13 พ.ย. 2560  07:54      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 
 
 13 พ.ย. 2560  07:54      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)   
 01 พ.ย. 2560  06:58      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
     เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
                              
  
 15 ส.ค. 2560 08:13      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 
 
 15 ส.ค. 2560  08:13      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2) 
 
 15 ส.ค. 2560 08:12      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 
  
  14 ก.ค. 2560   21:39       รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน                                                                      
   12 พ.ค. 2560    18:03      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)   
  12 พ.ค. 2560   17:37      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
  12 พ.ค. 2560   17:27      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560  
  12 พ.ค. 2560   17:26      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)   
  10 เม.ย. 2560   08:55      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
  15 มี.ค. 2560   22:03      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
     และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
  
 27 ก.พ. 2560   13:11      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการพิจารณาจ่ายปันผล (แก้หัวข้อข่าว)  
  27 ก.พ. 2560   09:30      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
  27 ก.พ. 2560   09:09       สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)  
  27 ก.พ. 2560   08:37       งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)   
  27 ก.พ. 2560   08:36      แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1-2560 และการกำหนดการประชุมสามัญ
     ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 
 27 ก.พ. 2560  08:32      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559  
 27 ก.พ. 2560  08:31      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)   
        20 ม.ค. 2560            13:19      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  
 18 ม.ค. 2560   12:54      รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน   
 14 พ.ย. 2559   09:04      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)  
 14 พ.ย. 2559   08:47      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559  
         14 พ.ย. 2559           08:46      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)  
 14 พ.ย. 2559   08:46      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559   
 15 ส.ค. 2559   08:40      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559  
15 ส.ค. 2559  08:39      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)  
15 ส.ค. 2559  08:39      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559   
        28 ก.ค. 2559  17:24      แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน  

 

       
    

 

 

 

 

 

Visitors: 30,638