ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน

 08 ต.ค. 2562  17:36      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วง
     หน้า                                                                               (UPDATE !)
  
13 ส.ค. 2562 08:46      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)                                             
13 ส.ค. 2562 09:13      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)         
 
13 ส.ค. 2562 08:47      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562            
 
13 ส.ค. 2562  08:47      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)                
  
 28 มิ.ย. 2562 08:39      สรุปข้อสนเทศ HPT-W1                                                             
 
 28 มิ.ย. 2562 07:39      ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : HPT-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กรกฎาคม 2562       
 12 มิ.ย. 2562 21:21      แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)  
 07 มิ.ย. 2562 17:21      แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)   
29 พ.ค. 2562 08:18      หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
24 พ.ค. 2562 17:12      แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)  
13 พ.ค. 2562  21:30      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562               
13 พ.ค. 2562  21:30      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)                 
13 พ.ค. 2562 21:29      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)                                            
13 พ.ค. 2562 21:29      แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ      
 09 พ.ค. 2562  17:38      แจ้งผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์       
 29 เม.ย. 2562  08:53      มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                  
  27 มี.ค. 2562   17:59      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการ   
     การประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท           
 
 05 มี.ค. 2562  17:48      หุ้นปันผล, ออก HPT-W1, กำหนด AGM ปี 2562 (แก้ไข ครั้งที่ 1)   
26 ก.พ. 2562  20:25      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)          
26 ก.พ. 2562  20:04      งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)                                     
 
26 ก.พ. 2562  17:58      หุ้นปันผล, ออก HPT-W1, กำหนด AGM ปี 2562                         
 
26 ก.พ. 2562  17:58      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)         
 
26 ก.พ. 2562  17:57      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561       
  
 13 พ.ย. 2561 08:24      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) (แก้ไข)                    
 
 12 พ.ย. 2561 21:47       แจ้งความคืบหน้าในการซื้อหุ้นบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด                 
 12 พ.ย. 2561 21:47       คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561    
 12 พ.ย. 2561  21:46      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)                           
 12 พ.ย. 2561 21:46       งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)                                   
09 พ.ย. 2561  08:16      SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561                
08 ต.ค. 2561 17:07      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
     ล่วงหน้า 
  
  14 ส.ค. 2561  08:12      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
 
  14 ส.ค. 2561  08:12      แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 
 
  14 ส.ค. 2561  08:12      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 
 
  14 ส.ค. 2561    08:11      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)   
  14 พ.ค. 2561  17:01      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)     
  14 พ.ค. 2561  17:01      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  
 
  14 พ.ค. 2561  17:01      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)   
  
 20 เม.ย. 2561  17:43       แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ    
 09 เม.ย. 2561 08.46      มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  
08 มี.ค. 2561 08:35      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
     คำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
  
 26 ก.พ. 2561  09:09       แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
     2561 
 
 26 ก.พ. 2561 08:57      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 
 
  26 ก.พ. 2561   08:57       งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 
 
 26 ก.พ. 2561  08:55       สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) 
  
 29 ม.ค. 2561  12:45       รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน   
 13 พ.ย. 2560 20:43      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (เพิ่มเติม) 
 
 13 พ.ย. 2560  07:54      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 
 
 13 พ.ย. 2560  07:54      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 
 
 13 พ.ย. 2560  07:54      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)   
 01 พ.ย. 2560  06:58      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
     เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
                              
  
 15 ส.ค. 2560 08:13      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 
 
 15 ส.ค. 2560  08:13      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2) 
 
 15 ส.ค. 2560 08:12      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 
  
  14 ก.ค. 2560   21:39       รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน                                                                      
   12 พ.ค. 2560    18:03      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)   
  12 พ.ค. 2560   17:37      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
  12 พ.ค. 2560   17:27      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560  
  12 พ.ค. 2560   17:26      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)   
  10 เม.ย. 2560   08:55      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
  15 มี.ค. 2560   22:03      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
     และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
  
 27 ก.พ. 2560   13:11      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการพิจารณาจ่ายปันผล (แก้หัวข้อข่าว)  
  27 ก.พ. 2560   09:30      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
  27 ก.พ. 2560   09:09       สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)  
  27 ก.พ. 2560   08:37       งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)   
  27 ก.พ. 2560   08:36      แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1-2560 และการกำหนดการประชุมสามัญ
     ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 
 27 ก.พ. 2560  08:32      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559  
 27 ก.พ. 2560  08:31      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)   
        20 ม.ค. 2560            13:19      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  
 18 ม.ค. 2560   12:54      รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน   
 14 พ.ย. 2559   09:04      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)  
 14 พ.ย. 2559   08:47      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559  
         14 พ.ย. 2559           08:46      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)  
 14 พ.ย. 2559   08:46      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559   
 15 ส.ค. 2559   08:40      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559  
15 ส.ค. 2559  08:39      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)  
15 ส.ค. 2559  08:39      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559   
        28 ก.ค. 2559  17:24      แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน  

 

       
    

 

 

 

 

 

Visitors: 49,474