ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน

 11 พ.ย. 2565  17:19      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565  
 11 พ.ย. 2565  17:17      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)  
 11 พ.ย. 2565  17:16      งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)   
 07 ต.ค. 2565   17:09      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
  
 11 ส.ค. 2565  21:35      การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
 11 ส.ค. 2565  21:33      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  
 11 ส.ค. 2565  21:33      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565  
 11 ส.ค. 2565  21:32      งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)   
 17 พ.ค. 2565 08:54      งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)                                           
 17 พ.ค. 2565 08:54      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)                       
 
 17 พ.ค. 2565 08:51      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565            
 
 10 พ.ค. 2565  13:10      แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ    
 25 เม.ย. 2565 17:31      มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                    
 21 มี.ค. 2565  13:03      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
     และการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท                            
  
  25 ก.พ. 2565  17:13      กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565, แต่งตั้งเลขานุการบริษัท                  
  25 ก.พ. 2565  17:12      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)                        
   25 ก.พ. 2565   17:11      งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)                                          
 
  25 ก.พ. 2565  17:11      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564              
  
 16 พ.ย. 2564 08:59      การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)                                                       
 12 พ.ย. 2564 21:16      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564         
 
 12 พ.ย. 2564 21:15      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)                     
 
 12 พ.ย. 2564 21:15      งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)                                       
 
 12 พ.ย. 2564  21:15       การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล                                                       
07 ต.ค. 2564 13:18      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
  
 10 ก.ย. 2564  17:44      หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย   
 13 ส.ค. 2564  19:32      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)                        
 13 ส.ค. 2564  19:05      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564          
 
 13 ส.ค. 2564  19:05      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)                      
 
 13 ส.ค. 2564  19:05      งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)                                         
 17 มิ.ย. 2564  07:55      หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2564                          
 14 มิ.ย. 2564  18:39      แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)       
  21 พ.ค. 2564  13:26      แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ     
 13 พ.ค. 2564 06:40      งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
 13 พ.ค. 2564 06:39      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)  
 13 พ.ค. 2564 06:39      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564  
 07 พ.ค. 2564  08:08       11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ HPT-W1   
 27 เม.ย. 2564 07:25      มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                              
 22 เม.ย. 2564   13:39        แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564   
25 มี.ค. 2564 08:16      การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ HPT-W1  
24 มี.ค. 2564 06:38      กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ HPT-W1  
 18 มี.ค. 2564  20:10      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท    
 25 ก.พ. 2564  17:08      กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564, งดจ่ายปันผล                     
 25 ก.พ. 2564   17:02       คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563  
 25 ก.พ. 2564   17:02       สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  
 25 ก.พ. 2564 17:01      งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)   
13 ม.ค. 2564 07:59      หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มกราคม 2564                            
06 ม.ค. 2564 09:00      แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3) (แก้ไข)  
05 ม.ค. 2564 12:34      แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3) (แก้ไข)  
04 ม.ค. 2564 17:44      แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)   
 21 ธ.ค. 2563  09:00      กำหนดการใช้สิทธิของ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3 ) (แก้ไข)  
 18 ธ.ค. 2563  12:48      กำหนดการใช้สิทธิของ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3 )   
16 พ.ย. 2563 08:59      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563         
 
16 พ.ย. 2563 08:59      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)                   
 
16 พ.ย. 2563 08:58      งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)                                          
 21 ต.ค. 2563  12:48      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า   
10 ส.ค. 2563 21:53      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  
10 ส.ค. 2563 17:40      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563  
10 ส.ค. 2563 17:40      สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)  
10 ส.ค. 2563 17:40      งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)   
  08 ก.ค. 2563  12:41      แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)   
10 มิ.ย. 2563 13:17      กำหนดการใช้สิทธิของ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 2)                
27 พ.ค. 2563 07:50      แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     
 
27 พ.ค. 2563 07:48      แจ้งหยุดกิจการชั่วคราว                                                             
20 พ.ค. 2563 13:28      แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ      
15 พ.ค. 2563 08:44      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)                           
15 พ.ค. 2563 08:14      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)                                   
 
15 พ.ค. 2563 08:14      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563     
 
15 พ.ค. 2563 08:14      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)                               
 
 11 พ.ค. 2563  08:21      มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563               
 27 มี.ค. 2563  20:44      แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563            
 27 มี.ค. 2563  18:46      แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
     COVID-19
 
20 มี.ค. 2563 19:07      การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
12 มี.ค. 2563 22:00      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่ง
     คำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท   
  
26 ก.พ. 2563 08:35      การปรับสิทธิของ HPT-W1 (แก้ไข)  
25 ก.พ. 2563 20:57      การปรับสิทธิของ HPT-W1 (แก้ไข)  
25 ก.พ. 2563 13:26      กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, งดจ่ายปันผล (แก้ไข)  
 25 ก.พ. 2563  13:24      การปรับสิทธิของ HPT-W1  
25 ก.พ. 2563 09:02      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562  
25 ก.พ. 2563 09:01      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)  
25 ก.พ. 2563 09:01      งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
 25 ก.พ. 2563   08:54       กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563   
 03 ม.ค. 2563  22:09      แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ HPT-W1 (F53-5)            
11  ธ.ค. 2562 12:43      กำหนดการใช้สิทธิของ HPT-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)                                   
25 พ.ย. 2562 17:14      การไม่ปรับสิทธิของ HPT-W1                                                          
13 พ.ย. 2562 13:26      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562, อนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)     
12 พ.ย. 2562 18:35      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562        
 
12 พ.ย. 2562 18:35      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)                                 
 
12 พ.ย. 2562 18:34      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)                                     
 
12 พ.ย. 2562 18:33      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562, อนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล     
  
 08 ต.ค. 2562  17:36      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วง
     หน้า                                                                               
  
13 ส.ค. 2562 08:46      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)                                             
13 ส.ค. 2562 09:13      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)         
 
13 ส.ค. 2562 08:47      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562            
 
13 ส.ค. 2562  08:47      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)                
  
 28 มิ.ย. 2562 08:39      สรุปข้อสนเทศ HPT-W1                                                             
 
 28 มิ.ย. 2562 07:39      ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : HPT-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กรกฎาคม 2562       
 12 มิ.ย. 2562 21:21      แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข)  
 07 มิ.ย. 2562 17:21      แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)   
29 พ.ค. 2562 08:18      หุ้นเพิ่มทุนของ HPT เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  
24 พ.ค. 2562 17:12      แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)  
13 พ.ค. 2562  21:30      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562               
13 พ.ค. 2562  21:30      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)                 
13 พ.ค. 2562 21:29      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)                                            
13 พ.ค. 2562 21:29      แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ      
 09 พ.ค. 2562  17:38      แจ้งผลการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์       
 29 เม.ย. 2562  08:53      มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                  
  27 มี.ค. 2562   17:59      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการ   
     การประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท           
 
 05 มี.ค. 2562  17:48      หุ้นปันผล, ออก HPT-W1, กำหนด AGM ปี 2562 (แก้ไข ครั้งที่ 1)   
26 ก.พ. 2562  20:25      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)          
26 ก.พ. 2562  20:04      งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)                                     
 
26 ก.พ. 2562  17:58      หุ้นปันผล, ออก HPT-W1, กำหนด AGM ปี 2562                         
 
26 ก.พ. 2562  17:58      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)         
 
26 ก.พ. 2562  17:57      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561       
  
 13 พ.ย. 2561 08:24      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2) (แก้ไข)                    
 
 12 พ.ย. 2561 21:47       แจ้งความคืบหน้าในการซื้อหุ้นบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด                 
 12 พ.ย. 2561 21:47       คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561    
 12 พ.ย. 2561  21:46      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)                           
 12 พ.ย. 2561 21:46       งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)                                   
09 พ.ย. 2561  08:16      SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561                
08 ต.ค. 2561 17:07      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
     ล่วงหน้า 
  
  14 ส.ค. 2561  08:12      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
 
  14 ส.ค. 2561  08:12      แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด 
 
  14 ส.ค. 2561  08:12      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 
 
  14 ส.ค. 2561    08:11      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)   
  14 พ.ค. 2561  17:01      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)     
  14 พ.ค. 2561  17:01      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  
 
  14 พ.ค. 2561  17:01      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)   
  
 20 เม.ย. 2561  17:43       แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ    
 09 เม.ย. 2561 08.46      มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  
08 มี.ค. 2561 08:35      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
     คำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
  
 26 ก.พ. 2561  09:09       แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
     2561 
 
 26 ก.พ. 2561 08:57      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 
 
  26 ก.พ. 2561   08:57       งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) 
 
 26 ก.พ. 2561  08:55       สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) 
  
 29 ม.ค. 2561  12:45       รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน   
 13 พ.ย. 2560 20:43      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (เพิ่มเติม) 
 
 13 พ.ย. 2560  07:54      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 
 
 13 พ.ย. 2560  07:54      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 
 
 13 พ.ย. 2560  07:54      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)   
 01 พ.ย. 2560  06:58      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
     เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
                              
  
 15 ส.ค. 2560 08:13      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 
 
 15 ส.ค. 2560  08:13      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2) 
 
 15 ส.ค. 2560 08:12      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 
  
  14 ก.ค. 2560   21:39       รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน                                                                      
   12 พ.ค. 2560    18:03      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)   
  12 พ.ค. 2560   17:37      งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
  12 พ.ค. 2560   17:27      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560  
  12 พ.ค. 2560   17:26      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)   
  10 เม.ย. 2560   08:55      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
  15 มี.ค. 2560   22:03      การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
     และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
  
 27 ก.พ. 2560   13:11      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการพิจารณาจ่ายปันผล (แก้หัวข้อข่าว)  
  27 ก.พ. 2560   09:30      การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
  27 ก.พ. 2560   09:09       สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)  
  27 ก.พ. 2560   08:37       งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)   
  27 ก.พ. 2560   08:36      แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1-2560 และการกำหนดการประชุมสามัญ
     ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 
 27 ก.พ. 2560  08:32      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559  
 27 ก.พ. 2560  08:31      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)   
        20 ม.ค. 2560            13:19      การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  
 18 ม.ค. 2560   12:54      รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน   
 14 พ.ย. 2559   09:04      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)  
 14 พ.ย. 2559   08:47      งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559  
         14 พ.ย. 2559           08:46      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)  
 14 พ.ย. 2559   08:46      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559   
 15 ส.ค. 2559   08:40      งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559  
15 ส.ค. 2559  08:39      สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)  
15 ส.ค. 2559  08:39      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559   
        28 ก.ค. 2559  17:24      แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน  

 

       
    

 

 

 

 

 

Visitors: 155,867