ปฏิทินนักลงทุน

ปี 2561

    
วันที่        
      เวลา            
                                         รายการ
 26/02/2561 13.30-16.00  ร่วมงานเสวนาหัวข้อ “Successful Business Transformation in 4.0” โดย ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล
 Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13
 ณ โถงเอนกประสงค์ (ชั้น 22) ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ รัชโยธิน
  28/02/2561 17.30-20.30  
 ร่วมงานพิธีมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 
 ณ โถงเอนกประสงค์ (ชั้น 2) ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ รัชโยธิน

โดยได้รับรางวัลในด้าน:
1. ความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้น การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (
Customer-Focused Product and Service) และ
2.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (
Entrepreneurship)

 14/03/2561   13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2560 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 07/04/2561 เริ่มประชุม 13.00  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 29/08/2561   13.00-14.00  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2560 (Opportunity Day)
 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ปี 2560

 วันที่  รายการ
 28/02/2560  “Company Snapshot @NOMURA”
 07/03/2560  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2559 (Opportunity Day)
 08/04/2560  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 01/07/2560  mai FORUM 2017 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4
 11.00 - 18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ 
 23/08/2560  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2560 (Opportunity Day)
 เวลา 10:10-11:10 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ปี 2559

 วันที่  รายการ
 08/04/2559  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 01/07/2559  mai FORUM 2016
 06/09/2559  การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2559 (Opportunity Day)

 

ปี 2558

 วันที่  รายการ
 28/11/2558  “สัมมนาเคาะขวา คว้าหุ้น จ.เชียงราย”

 

Visitors: 14,157