นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

         บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40  ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

       อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ48. กำหนดว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลและคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป”

 
วันที่ปิดสมุด วันที่จ่ายปันผล ประเภทของปันผล อัตราการจ่าย (บาท/หุ้น) รอบผลประกอบการ
06/05/2565 23/05/2565 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.02000 จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
26/11/2564 10/12/2564 จ่ายปันผลเป็นเงินสด
(เงินปันผลระหว่างกาล)
0.00818 01/01/2564 – 30/09/2564
- - งดจ่ายปันผล
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
- 01/01/2563 – 31/12/2563
 -


27/11/2562
-


11/12/2562 

งดจ่ายปันผล


จ่ายปันผลเป็นเงินสด
(เงินปันผลระหว่างกาล)

-0.0181
01/10/2562 - 31/12/2562

01/01/2562 – 30/09/2562
10/05/2562 24/05/2562 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 0.015625  01/01/2561 – 31/12/2561
19/04/2561 04/05/2561 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0323 01/01/2560 – 31/12/2560
 20/04/2560  04/05/2560  จ่ายปันผลเป็นเงินสด  0.0100  01/01/2559 – 31/12/2559
 22/04/2559  29/04/2559  จ่ายปันผลเป็นเงินสด  0.0182  01/01/2558 – 31/12/2558

หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Visitors: 150,989