นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

         บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

       อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

 
วันที่ปิดสมุด วันที่จ่ายปันผล ประเภทของปันผล อัตราการจ่าย (บาท/หุ้น) รอบผลประกอบการ
10/05/2562 24/05/2562 จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 0.015625  01/01/2561 – 31/12/2561
19/04/2561 04/05/2561 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0323 01/01/2560 – 31/12/2560
 20/04/2560  04/05/2560  จ่ายปันผลเป็นเงินสด  0.0100  01/01/2559 – 31/12/2559
 22/04/2559  29/04/2559  จ่ายปันผลเป็นเงินสด  0.0182  01/01/2558 – 31/12/2558
Visitors: 85,914