การประชุมผู้ถือหุ้น

 ปี 2561
      - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561         
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561           
 ปี 2560
      - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (TH)         
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (EN)           
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
  - Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2017  
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560   

 ปี 2559
      - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (TH)                                                                      
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (EN)           
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559      

 ปี 2558
     - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (TH)                                                                        

Visitors: 9,076