การประชุมผู้ถือหุ้น

 ปี 2563
       
      - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
   
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
       
       
 ปี 2562
       
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (TH)                                     (post date: 10/05/62)    
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (EN)                                     (post date: 17/05/62)    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562                                          (post date: 27/03/62)    
  Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2019                 (post date: 27/03/62)    
  หนังสือมอบฉันทะ
   1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
   2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
   3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค                                          (post date: 27/03/62)               
 
 
 
 
 
  การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น                         (post date: 27/03/62)                                   
       
      - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
   
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
       


 ปี 2561
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (TH)                                    (post date: 20/04/61)  
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (EN)                                    (post date: 21/04/61)  
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561                                           (post date: 07/03/61)  
  Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2018                 (post date: 13/03/61)    
      - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561         
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561           
 ปี 2560
      - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (TH)         
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (EN)           
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
  - Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2017  
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560   

 ปี 2559
      - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (TH)                                                                      
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (EN)           
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559      

 ปี 2558
     - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (TH)                                                                        

Visitors: 49,474