การประชุมผู้ถือหุ้น

 ปี 2565

  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ENG)                                  (post date: 06/05/65)  
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (TH)                                    (post date: 06/05/65)  
  ประมวลภาพประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565                                         (post date: 26/04/65)  
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565                                         (post date: 21/03/65)
  Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2022               (post date: 21/03/65)
     
  หนังสือมอบฉันทะ (post date: 18/03/65)  
  1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก  
  2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  
  3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค   
  การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
     
     - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565                                   
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
                                                                                          (post date: 08/10/64) 
  

 ปี 2564

  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ENG)                      (post date: 20/05/64) 
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (TH)                        (post date: 10/05/64)
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564                              (post date: 18/03/64)
  - Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2021     (post date: 18/03/64)
     
  หนังสือมอบฉันทะ  
   1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก  
   2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  
   3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค     
  การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น        (post date: 17/3/64) 
     
     - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564                                   
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
                                                                                          (post date: 21/10/63) 
  
 ปี 2563
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ENG)                           (post date: 5/06/63)    
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (TH)                             (post date: 20/05/63)    
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563                                       (post date: 9/05/63)    
  Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020   (post date: 9/05/63)    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563                              (post date: 12/03/63)    
  Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2020    (post date: 12/03/63)    
  หนังสือมอบฉันทะ
   1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
   2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
   3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค                                          (post date: 10/03/63)    

 
 
 
 
  การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น                         (post date: 10/03/63)     
                                                                                                 
      - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
   
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
       
                                                                                            (post date: 08/11/62)    
 ปี 2562
       
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (TH)                                     (post date: 10/05/62)    
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (EN)                                     (post date: 17/05/62)    
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562                                          (post date: 27/03/62)    
  Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2019                 (post date: 27/03/62)    
  การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น                         (post date: 27/03/62)                                   
      - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
   
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
       


 ปี 2561
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (TH)                                    (post date: 20/04/61)  
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (EN)                                    (post date: 21/04/61)  
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561                                           (post date: 07/03/61)  
  Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2018                 (post date: 13/03/61)    
      - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561         
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561           
 ปี 2560
      - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (TH)         
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (EN)           
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
  - Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2017  
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   
  - หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560   

 ปี 2559
      - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (TH)                                                                      
  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (EN)           
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559      

 ปี 2558
     - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (TH)                                                                        

Visitors: 155,868