โครงสร้างผู้ถือหุ้น


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

1

 นายนิรันดร์           เชาว์กิตติโสภณ

181,195,000

32.78

2

 นางวรรณี            เชาว์กิตติโสภณ

166,467,987

30.11

3

 นายอนุชา            แสงเจริญวนากุล

26,488,531

4.79

4

 นางสาวนิจวรรณ      เชาว์กิตติโสภณ

22,547,500

4.08

5

 นางทองใบ            รวยถาวรกิจ

21,335,000

3.86

6

 นายนิพัทธ์            เชาว์กิตติโสภณ

20,612,500

3.73

7

 นางวรนุช             บูรณจินดารัตน์

12,835,000

2.32

8

 นายวีระศักดิ์          สกาวรัตนากุล

6,000,000

1.09

9

 นายสุรินทร์           บูรณพงศ์วัฒนะ

2,954,387

0.53

10

 นางสาวณัฐิตา         บุญประเสริฐ

1,797,887

0.33

 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

90,588,180

16.39

 

รวม

552,821,972

100.00


 
  หมายเหตุ: กลุ่มนายนิรันดร์  เชาว์กิตติโสภณ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 70.70 

  ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 120,261