โครงสร้างผู้ถือหุ้น


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

1

 นายนิรันดร์           เชาว์กิตติโสภณ

181,195,000

27.37

2

 นางวรรณี            เชาว์กิตติโสภณ

164,437,379

24.84

3

 นายอนุชา            แสงเจริญวนากุล

29,347,331

4.43

4

 นางสาวนิจวรรณ      เชาว์กิตติโสภณ

22,547,500

3.41

5

 นายนิพัทธ์            เชาว์กิตติโสภณ

21,258,981

3.21

6

 นางทองใบ            รวยถาวรกิจ

20,447,152

3.09

7

 นางวรนุช             บูรณจินดารัตน์

12,835,000

1.94

8

 นางสาวสมจิตต์        ธาราอมรรัตน์

5,991,600

0.90

9

 นายวิสันต์            หงษ์วิเศษ

5,154,300

0.78

10

 นางสาวอรเก้า         ไกยสิทธิ์

4,050,000

0.61

 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

194,815,098

29.42

 

รวม

662,079,341

100.00


 
  หมายเหตุ: กลุ่มนายนิรันดร์  เชาว์กิตติโสภณ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 61.91 

  ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 155,869