โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 มีดังนี้


                         หมายเหตุ: กลุ่มนายนิรันดร์  เชาว์กิตติโสภณ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 77.06

                         ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 9,077