โครงสร้างผู้ถือหุ้น


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 มีดังนี้


 
                  


หมายเหตุ: กลุ่มนายนิรันดร์  เชาว์กิตติโสภณ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 77.08 

  ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 59,795