โครงสร้างผู้ถือหุ้น


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 มีดังนี้


 

                        

หมายเหตุ: กลุ่มนายนิรันดร์  เชาว์กิตติโสภณ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 77.128 

  ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Visitors: 35,357