คำอธิบายและการวิเคราะห์

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563  
     
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563    
                     
  Management Discussion and Analysis
Quarter 3 Ending 30 Sep 2020           
                       คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563   
                     
  Management Discussion and Analysis
Quarter 2 Ending 30 Jun 2020           
                             คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563                                                                 
                              
  Management Discussion and Analysis
Quarter 1 Ending 31 Mar 2020                      
            
..
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562    
                                    
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562            
   
  Management Discussion and Analysis
Yearly Ending 30 Dec 2019                     
     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562                  
    
  Management Discussion and Analysis  
Quarter 3 Ending 30 Sep 2019                     
      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562                  
    
  Management Discussion and Analysis  
Quarter 2 Ending 30 Jun 2019                                                                     
             คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562                                                                
         
  Management Discussion and Analysis
Quarter 1 Ending 31 Mar 2019                      
    
     
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557    
       
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
   
  Management Discussion and Analysis
Yearly Ending 31 Dec 2014
   
 
 
Visitors: 85,914