คำอธิบายและการวิเคราะห์

                                                      คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565                     
     
         คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 
            
  Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2022           คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564  
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564           
  Management Discussion and AnalysisYearly Ending 30 Dec 2021              คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564  
                     
  Management Discussion and AnalysisQuarter 3 Ending 30 Sep 2021   
                      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564                         
  Management Discussion and AnalysisQuarter 2 Ending 30 Jun 2021                                        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564                                                               
  Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2021                      
                    
..
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563  
     
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563             
  Management Discussion and AnalysisYearly Ending 30 Dec 2020                   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563                          
  Management Discussion and AnalysisQuarter 3 Ending 30 Sep 2020                                   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563                         
  Management Discussion and AnalysisQuarter 2 Ending 30 Jun 2020                                         คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563                                                                                                
  Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2020                      
            
..
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562    
                                    
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562            
   
  Management Discussion and AnalysisYearly Ending 30 Dec 2019                     
     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562                       
  Management Discussion and Analysis: Quarter 3 Ending 30 Sep 2019                            คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562                  
    
  Management Discussion and Analysis: Quarter 2 Ending 30 Jun 2019                                        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562                                           
  Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2019                      
    
     
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557    
       
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557    
  Management Discussion and AnalysisYearly Ending 31 Dec 2014    
 
 
Visitors: 155,868