คำอธิบายและการวิเคราะห์

  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564  
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564  
                     
  Management Discussion and Analysis
Quarter 3 Ending 30 Sep 2021   
                       คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564   
                     
  Management Discussion and Analysis
Quarter 2 Ending 30 Jun 2021          
                             คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564                                                                 
                              
  Management Discussion and Analysis   
Quarter 1 Ending 31 Mar 2021                      
                     
..
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563  
     
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
            
  Management Discussion and Analysis
Yearly Ending 30 Dec 2020    
              คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563    
                     
  Management Discussion and Analysis
Quarter 3 Ending 30 Sep 2020           
                       คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563   
                     
  Management Discussion and Analysis
Quarter 2 Ending 30 Jun 2020           
                             คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563                                                                 
                              
  Management Discussion and Analysis
Quarter 1 Ending 31 Mar 2020                      
            
..
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562    
                                    
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562            
   
  Management Discussion and AnalysisYearly Ending 30 Dec 2019                     
     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562                       
  Management Discussion and Analysis: Quarter 3 Ending 30 Sep 2019                            คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562                  
    
  Management Discussion and Analysis: Quarter 2 Ending 30 Jun 2019                                        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562                                           
  Management Discussion and AnalysisQuarter 1 Ending 31 Mar 2019                      
    
     
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557    
       
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557    
  Management Discussion and AnalysisYearly Ending 31 Dec 2014    
 
 
Visitors: 117,169