ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

   สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม
  2564 2563 2562 2561
            
  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ   
   
   ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 0.25  0.25  0.25 0.25
 
   มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) *  0.46 0.44  0.48 0.48
 
   กำไรต่อหุ้น (บาท) *  0.0247 (0.0151)  0.0229 0.0344
 


   ผลการดำเนินงาน
(พันบาท) 
   
       
   
   รายได้จากการขาย  202,786 96,823  194,630 179,873
 
   รายได้รวม  208,247 100,056  198,088 182,618
 
   กำไรสุทธิ  15,241 (8,436)  12,719 19,037
 


   ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล
(พันบาท)    
       
   
   สินทรัพย์หมุนเวียน  211,352 115,245  124,002 111,564
 
   สินทรัพย์รวม  354,796 270,488  295,587 280,619
 
   หนี้สินหมุนเวียน  34,534 15,179  32,574 26,456
 
   หนี้สินรวม  47,248 27,106  43,769 31,109
 
   ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว  165,520 138,125  138,125 130,000
 
   ส่วนของผู้ถือหุ้น 370,548  243,382  251,818 249,510
 


   อัตราส่วนทางการเงิน            
   
   ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)  5.53 (3.41)  4.91 7.67
 
   ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  21.72 5.86  17.70 20.33
 
   ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  4.87 (2.98)  4.27 6.87
 
   กำไรขั้นต้น (%)  23.15 19.77  28.84 27.48
 
   อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.12  7.59  3.81 4.22
 
   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.64  1.94  1.28 1.34
 
   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.15 1.94 
0.17 0.12
 

    

 หมายเหตุ:
 ในปี 2564      ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 615,682,376 หุ้น
 ในปี 2563      ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 583,636,431 หุ้น
 ในปี 2562      ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 583,172,610 หุ้น
 ในปี 2561       ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 552,499,323 หุ้น

       

Visitors: 155,869