ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

   สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2562 2561 2560  2559 2562 2561 2560  2559
                    
  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ   
   
   ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.25 0.25  0.25    0.25 0.25 0.25  0.25   
 
   มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 0.48 0.48 0.47  0.44    0.46 0.49 0.48   0.45    
 
   กำไรต่อหุ้น (บาท) * 0.0229 0.0344 0.040  0.018    0.0176 0.0314 0.043  0.026   
 


   ผลการดำเนินงาน
(พันบาท) 
   
               
   
   รายได้จากการขาย 194,630 179,873 167,423  130,276    171,700 168,985 167,410  131,414   
 
   รายได้รวม 198,088 182,618 170,460  133,022    174,396 171,316 170,447  134,160   
 
   กำไรสุทธิ 12,719 19,037 21,067  9,307    9,711 17,347 22,322  13,607   
 


   ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล
(พันบาท)    
               
   
   สินทรัพย์หมุนเวียน 124,002 111,564 85,771  87,870    89,310 78,095 85,771
 87,870   
 
   สินทรัพย์รวม 295,587 280,619 273,937  256,803    291,600 279,744 279,491
 261,103   
 
   หนี้สินหมุนเวียน 32,574 26,456 23,279  22,589    30,772 22,410 23,279
 22,589   
 
   หนี้สินรวม 43,769 31,109 27,308  25,927    39,570 27,010 27,308
 25,927   
 
   ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 138,125 130,000 130,000   130,000    138,125 130,000 130,000 
130,000   
 
   ส่วนของผู้ถือหุ้น 251,818 249,510 246,629  230,876    252,030 252,734 252,183
 235,176   
 


   อัตราส่วนทางการเงิน                    
   
   ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 4.91 7.67 8.78  4.03    3.85 6.87 9.11   5.84   
 
   ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 17.70 20.33 21.43  13.25   15.58 19.28 22.23   16.08   
 
   ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.27 6.87 7.90 3.63    3.40 6.20 8.22   5.26   
 
   กำไรขั้นต้น (%) 28.84 27.48 27.49  25.96    23.82 25.42 27.72   25.87   
 
   อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.81 4.22 3.68  3.89    2.90 3.48 3.68   3.89   
 
   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.28 1.34 1.13  1.02    1.28 1.34 1.13   1.02   
 
   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.12 0.11  0.11    0.16 0.11 0.11   0.11   
 

    

        หมายเหตุ:
       ในปี 2562      ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 552.50 ล้านหุ้น
        ในปี 2559, 2560 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 520 ล้านหุ้น
        ในปี 2558         ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 462.79 ล้านหุ้น
        ในปี 2557         ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 400 ล้านหุ้น

Visitors: 117,170