ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

   สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2561 2560  2559 2560  2559  2558  2557   
                    
  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     
     
   ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.25  0.25    0.25  0.25     0.25     0.25     
 
 
   มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 0.48 0.47  0.44    0.48   0.45      0.44     0.28     
 
 
   กำไรต่อหุ้น (บาท) * 0.037 0.040  0.018    0.043  0.026     0.023     0.034     
 


 
   ผลการดำเนินงาน
(พันบาท) 
   
               
     
   รายได้จากการขาย 179,873 167,423  130,276    167,410  131,414     114,012     131,043     
 
 
   รายได้รวม 182,618 170,460  133,022    170,447  134,160     115,116     132,752     
 
 
   กำไรสุทธิ 19,037 21,067  9,307    22,322  13,607     10,502     13,755     
 


 
   ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล
(พันบาท)    
               
     
   สินทรัพย์หมุนเวียน 111,564 85,771  87,870    85,771  87,870     104,211     35,936     
 
 
   สินทรัพย์รวม 280,619 273,937  256,803    279,491  261,103     256,590     183,011     
 
 
   หนี้สินหมุนเวียน 26,456 23,279  22,589    23,279  22,589     19,542     61,525     
 
 
   หนี้สินรวม 31,109 27,308  25,927    27,308  25,927     25,557     72,687     
 
 
   ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 130,000 130,000   130,000    130,000   130,000     130,000     130,000     
 
 
   ส่วนของผู้ถือหุ้น 249,510 246,629  230,876    252,183  235,176     231,033     110,324     
 


 
   อัตราส่วนทางการเงิน                    
     
   ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 7.67 8.78  4.03    9.11   5.84     6.15     12.34     
 
 
   ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 20.33 21.43  13.25   22.23   16.08     13.82     16.20     
 
 
   ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.87 7.90 3.63    8.22   5.26     4.78     7.45     
 
 
   กำไรขั้นต้น (%) 27.48 27.49  25.96    27.72   25.87     30.09     26.03     
 
 
   อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.22 3.68  3.89    3.68   3.89     5.33     0.58     
 
 
   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.34 1.13  1.02    1.13   1.02     1.23     0.12     
 
 
   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.11  0.11    0.11   0.11     0.11     0.66     
 
 

    

        หมายเหตุ:
        ในปี 2559, 2560 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 520 ล้านหุ้น
        ในปี 2558         ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 462.79 ล้านหุ้น
        ในปี 2557         ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 400 ล้านหุ้น

Visitors: 55,031