ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

   สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม   งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท    
   2559  2559  2558  2557   
              
  ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     
     
   ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท)  0.25     0.25     0.25     0.25     
 
 
   มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) *  0.44     0.45     0.50     0.28     
 
 
   กำไรต่อหุ้น (บาท) *  0.018     0.026     0.023     0.034     
 


 
   ผลการดำเนินงาน (พันบาท)              
     
   รายได้จากการขาย  130,276     131,414     114,012     131,043     
 
 
   รายได้รวม  133,022     134,160     115,116     132,752     
 
 
   กำไรสุทธิ  9,307     13,607     10,502     13,755     
 


 
   ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)              
     
   สินทรัพย์หมุนเวียน  87,870     87,870     104,211     35,936     
 
 
   สินทรัพย์รวม  256,803     261,103     256,590     183,011     
 
 
   หนี้สินหมุนเวียน  22,589     22,589     19,542     61,525     
 
 
   หนี้สินรวม  25,927     25,927     25,557     72,687     
 
 
   ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว  130,000     130,000     130,000     130,000     
 
 
   ส่วนของผู้ถือหุ้น  230,876     235,176     231,033     110,324     
 


 
   อัตราส่วนทางการเงิน              
     
   ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)  -     5.84     6.15     12.34     
 
 
   ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  -     16.08     13.82     16.20     
 
 
   ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  -     5.26     4.78     7.45     
 
 
   กำไรขั้นต้น (%)  25.96     25.87     30.09     26.03     
 
 
   อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  3.89     3.89     5.33     0.58     
 
 
   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  -     1.02     1.23     0.12     
 
 
   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.11     0.11     0.11     0.66     
 
 

    

        หมายเหตุ:
        ในปี 2559 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 520 ล้านหุ้น
        ในปี 2558 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 462.79 ล้านหุ้น
        ในปี 2557 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 400 ล้านหุ้น

Visitors: 9,077