ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

 
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
 
 
ชื่อบริษัท :     
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) :     
Home Pottery Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :     
HPT
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :     


เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) สำหรับการใช้งานในโรงแรม
ร้านอาหารและครัวเรือน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน :    
เลขที่ 119 หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
เลขทะเบียนบริษัท :     
0107557000497
โทรศัพท์ :     
054 325 180
โทรสาร :     
054 325 181
เว็บไซด์ :     
www.homepottery.com
ทุนจดทะเบียน :     
130,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว :     
130,000,000 บาท

กิจการร่วมค้า :     
  บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร เครื่องดื่มแบบครบวงจร


 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :     

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2 009 9000 โทรสาร : (66) 2 009 9991   TSD Call center : (66) 2 009 9999


 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :     


     


 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (66) 2 714 8842-3 และ (66) 2 185 0342 โทรสาร : (66) 2 185 0225


 

ที่ปรึกษาทางการเงิน:      
               

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 10 ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : (66) 2 264 5678 โทรสาร : (66) 2 264 5679


 

       ผู้ตรวจสอบภายใน :    บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ จำกัด
เลขที่ 460/83 อาคารเดอะนิช คอนโด ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : (66) 2 117 0714 โทรสาร : (66) 2 117 0715
Visitors: 38,976