ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

 
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
 
 
ชื่อบริษัท     
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)     
Home Pottery Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์     
HPT
ลักษณะการประกอบธุรกิจ     


เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) สำหรับการใช้งานในโรงแรม
ร้านอาหารและครัวเรือน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน     
เลขที่ 119 หมู่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
เลขทะเบียนบริษัท     
0107557000497
โทรศัพท์     
054 325 180
โทรสาร     
054 325 181
เว็บไซด์     
www.homepottery.com
ทุนจดทะเบียน     
130,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว     
130,000,000 บาท

บริษัทย่อย     
  บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร เครื่องดื่มแบบครบวงจร


 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์     

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 009 9000 โทรสาร : 02 009 9991   TSD Call center : 02 009 9999


 

ผู้สอบบัญชี     


     


 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 714 8842-3 และ 02 185 0342 โทรสาร : 02 185 0225


 

ที่ปรึกษาทางการเงิน     

 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 10 ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 264 5678 โทรสาร : 02 264 5679


 

   
Visitors: 14,157