รางวัลและความสำเร็จ 2564
 • บริษัทฯได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย  ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • บริษัทฯได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 ตามโครงการสำรวจประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2563
 • บริษัทได้รับรางวัล “2020 Outstanding Supplier Award” จากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท 

 2561

 • บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561
 • บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลเกียรติยศ 1 ใน 5 ผู้ประกอบการ "Bai Po Business Awards by Sasin" ครั้งที่ 13 ในมิติความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการมุ้งเน้น การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
 2558

 • บริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 2556

 • บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพสินค้าคุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark: TTM) ที่ออกให้โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์                                                                                                       
 2554

 • บริษัทได้รับรางวัล “2010 Outstanding Supplier Award” จากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
 2552

 •  บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 
 2551

 • บริษัทได้รับพิจารณาให้จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ภายใต้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 2545

 •  บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม  
Visitors: 155,868