สารจากประธานกรรมการ


                           
 
 
       จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าหลักของบริษัทฯส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ค่อนข้างมาก จึงส่งผลทำให้แผนการผลิต และการส่งมอบสินค้า ถูกชะลอ หรือเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ส่วนบริษัทย่อยช่วงที่เกิดการ Lock Down ทำให้สถานที่ และร้านอาหารต่างๆ ถูกปิด ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ครัว และเครื่องใช้ชะลอตัวตามไปด้วย ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯขาดทุนสุทธิที่ 8.44 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ลดลงจำนวน 20.75 ล้านบาท หรือลดลง 168.56% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา

 

        สำหรับการดำเนินงานของปี 2563 ผมขอเรียนว่า เป็นปีที่มีความผันผวนมากจากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะภาคการผลิตและการท่องเที่ยว

 

        แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในช่องทางทางการตลาดใหม่ๆ รวมถึงรักษาความไว้วางใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์และความตั้งใจของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างมั่นคง

 

       ในนามของกรรมการผู้จัดการ ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากทุกท่าน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ ดำเนินธุรกิจด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์และอดทนด้วยดีเสมอมา โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

 
                                                                                              

                                                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                         นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ
                                                                                                              กรรมการผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 117,170