สารจากประธานกรรมการ


 

     บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 มีนาคม 2544 โดยผู้ริเริ่มกิจการได้แก่ นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ และนางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ

     ตลอดระยะในการดำเนินธุรกิจ บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหาร เพื่อให้ตอบรับกับยุคสมัยของสังคม และสอดคล้องไปกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่เน้นคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ออกแบบสินค้าใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากกลุ่มลูกค้า

     ดังนั้น ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความอุตสาหะ ความทุ่มเทและเป็นกำลังใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ผมเชื่อมั่นว่าพื้นฐานการทำงานที่แข็งแกร่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯต่อไปในอนาคต

     ในนามกรรมการผู้จัดการผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และลูกค้าทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีต่อบริษัทฯ ตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

 

                                                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                        (นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ)
                                                                                                              กรรมการผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 14,157