คณะกรรมการ

 

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย


          
         นายเทพกุล พูลลาภ:
            ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                                           
                              
                       
  ดร.สมนึก ศิริสุนทร: 
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

นางธีลาพร คงฉิม: 
กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

               

          

  นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ:
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ
 

นางวรรณี เชาว์กิตติโสภณ:
กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ

      

          

  นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ:
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  นางวรนุช บูรณจินดารัตน์:
กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร 
                
คณะกรรมการบริหาร:  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 


เลขานุการบริษัท: 

         

ชื่อ-สกุล:   นางวนิดา ศรีกันใจ
การศึกษา:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยโยนก
การอบรม:  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 58/2014,สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  

 

 

 

 

Visitors: 155,868