รู้จัก Home Pottery

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัว

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 บริษัทได้เข้าซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จากัด (CHL) ทาให้สัดส่วนที่ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 98


2564
 • Q2/2564 บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย HPT-W1) รวมเป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 165,519,835.25 บ
 • บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดหา และบริการสินค้าประเภทเซรามิคให้กับ Global Chain Store แบรนด์จากยุโรป
 • บริษัทย่อย (CHL) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า จาน-ชาม เซรามิค เนื้อสโตนแวร์ จากพันธมิตร
 • บริษัทย่อย (CHL) ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับห้าง HAVAN ซึ่งเป็นห้างที่อยู่ในบราซิล
 • บริษัทฯได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัทฯได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 ตามโครงการสำรวจประจำปี 2564  จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
2563
 • บริษัทได้รับรางวัล “2021 Outstanding Supplier Award” จากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
2562
 • ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่  1 (HPT-W1) จำนวนไม่เกิน 110,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 2561
 • เข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13” ที่จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษัทฯได้รับรางวัลเกียรติยศ 1 ใน 5 ผู้ประกอบการในมิติความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้น การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ
 • บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จากบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด ( AJA Registrars Ltd. Thailand ) 
 • บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 กับกระทรวงอุตสาหกรรม
 • บริษัทฯได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR 2018) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก”
 • ไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด (“CHL”) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์
 2560
 • บริษัทฯเพิ่มเติมอาคารสำหรับเก็บวัตถุดิบ, สินค้าคงเหลือ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต  ลงทุนเพิ่มและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตแผนกขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
 • บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น และมีกำไรจากการดำเนินงาน
 2559
 • บริษัทฯลงนามในสัญญาร่วมทุนกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ด้วยเงินลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท ละจัดตั้งบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 417 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 2558
 • บริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • บริษัทฯได้เพิ่มอาคาร และเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังผลิตและปรับปรุงสายการผลิตเดิมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
 2557
 • บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)”
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิมล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 520.00 ล้านหุ้น ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO)
 2556
 • บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพสินค้าคุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark: TTM) ที่ออกให้โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 2554
 • บริษัทได้รับรางวัล “2010 Outstanding Supplier Award” จากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
 2552
 • บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
 2551
 • บริษัทได้รับพิจารณาให้จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ภายใต้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่สาม 100.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในที่ดินและเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ้น และทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 2549
 • บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 
 2547
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่สอง 37.00 ล้านบาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในเครื่องจักร ขยายอาคารโรงงาน และทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 2545
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งแรก15.00 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป้นเงินลงทุนสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักร 
 • บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในครัว ของชำร่วย เครื่องประดับ ประเภทสโตนแวร์และปอร์ซเลน (ประเภท 2.4 กิจการผลิตเครื่องดินเผา)
 2544  
 • วันที่ 28 มีนาคม 2544 ก่อตั้ง บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่า                                         

ธุระกิจและบริการ

นโยบายคุณภาพสินค้า

 “ออกแบบดี มีมาตรฐาน งานเรียบง่าย ได้ของไว ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ”


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

Visitors: 132,316