รู้จัก Home Pottery

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) สำหรับการใช้งานในโรงแรม ร้านอาหารและครัวเรือน
 2544  
 • วันที่ 28 มีนาคม 2544 ก่อตั้ง บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่า                                         
 2545
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งแรก15.00 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป้นเงินลงทุนสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักร 
 • บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในครัว ของชำร่วย เครื่องประดับ ประเภทสโตนแวร์และปอร์ซเลน (ประเภท 2.4 กิจการผลิตเครื่องดินเผา)
 2547
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่สอง 37.00 ล้านบาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในเครื่องจักร ขยายอาคารโรงงาน และทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 2549
 • บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 
2551 
 • บริษัทได้รับพิจารณาให้จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ภายใต้กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่สาม 100.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในที่ดินและเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ้น และทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 2552
 • บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
2554 
 • บริษัทได้รับรางวัล “2010 Outstanding Supplier Award” จากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
2556
 • บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพสินค้าคุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark: TTM) ที่ออกให้โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2557 
 • บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)”
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิมล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 520.00 ล้านหุ้น ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO)
2558 
 • บริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
 • บริษัทฯได้เพิ่มอาคาร และเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังผลิตและปรับปรุงสายการผลิตเดิมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
2559
 • บริษัทฯลงนามในสัญญาร่วมทุนกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ด้วยเงินลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท ละจัดตั้งบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 417 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2560
 • บริษัทฯเพิ่มเติมอาคารสำหรับเก็บวัตถุดิบ, สินค้าคงเหลือ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต  ลงทุนเพิ่มและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตแผนกขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
 • บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น และมีกำไรจากการดำเนินงาน

ธุระกิจและบริการ

นโยบายคุณภาพสินค้า

                          “ออกแบบดี มีมาตรฐาน งานเรียบง่าย ได้ของไว ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ”


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

Visitors: 38,976