โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565 มีดังนี้
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วน (%)
1นายนิรันดร์            เชาว์กิตติโสภณ181,195,00027.37
2นางวรรณี            เชาว์กิตติโสภณ79,136,57911.95
3นายอนุชา            แสงเจริญวนากุล32,864,4314.96
4นางสาวนิจวรรณ     เชาว์กิตติโสภณ22,547,5003.41
5นายนิพัทธ์            เชาว์กิตติโสภณ17,797,5002.69
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,742,1612.08
7นายวิโรจน์            โกศลธนวงศ์10,310,0001.56
8นางสาวนิตยา       เล็กปรีชากุล7,220,7001.09
9นายพงศพิช          ไทยเพชร์กุล5,706,4000.91
10นางสาวศรีพรเพ็ญ    มะลิทอง5,706,4000.86
ผู้ถือหุ้นรายย่อย285,559,18943.13
รวม662,079,341100.00

ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด