โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 มีดังนี้
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น
(หุ้น)
สัดส่วน (%)
1นายนิรันดร์            เชาว์กิตติโสภณ181,195,00027.37
2นางวรรณี            เชาว์กิตติโสภณ55,000,8798.31
3นายธีรนาท            งามจิตรเจริญ37,002,0005.59
4นายอนุชา      แสงเจริญวนากุล32,409,5314.90
5นางสาวนิจวรรณ      เชาว์กิตติโสภณ22,547,5003.41
6นายชัยสิทธ์ ภูมรินทร์20,500,0003.10
7นายพงศพิช            ไทยเพชร์กุล16,000,0002.42
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด9,699,1561.46
9นายนิพัทธ์          เชาว์กิตติโสภณ7,897,3811.19
10นางสาวนิตยา       เล็กปรีชากุล7,784,5001.18
ผู้ถือหุ้นรายย่อย272,043,39441.09
รวม662,079,341100.00

ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด