สารจากประธานกรรมการ

          จากสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ ส่งผลทำให้ธุรกิจหลายภาคส่วนต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคครบวงจร”
          ซึ่งในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศนั้นเริ่มดีขึ้น ลูกค้าฝั่งสหรัฐอเมริกา และยุโรปเริ่มฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อสินค้า (Backlog) จากประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้น บริษัทฯมีปริมาณคำสั่งซื้อสินค้าสูงที่สุดกว่าที่เคยมีมา ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯพลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้ตามเป้าหมาย
          บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลบนรากฐานแห่งความยั่งยืน การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ผสานเข้ากับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
          ในนามของกรรมการผู้จัดการ ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากทุกท่าน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ ดำเนินธุรกิจด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์และอดทนด้วยดีเสมอมา บริษัทฯขอมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

                                                                                                              ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                          นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ
                                                                                                        กรรมการผู้จัดการ