รู้จัก Home Pottery

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine China) เพื่อใช้บนโต๊ะอาหารและเป็นเครื่องใช้ในครัว

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 บริษัทได้เข้าซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จากัด (CHL) ทาให้สัดส่วนที่ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 98

2564Q2/2564 บริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย HPT-W1) รวมเป็นทุนชำระแล้ว จำนวน 165,519,835.25 บบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดหา และบริการสินค้าประเภทเซรามิคให้กับ Global Chain Store แบรนด์จากยุโรปบริษัทย่อย (CHL) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า จาน-ชาม เซรามิค เนื้อสโตนแวร์ จากพันธมิตรบริษัทย่อย (CHL) ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับห้าง HAVAN ซึ่งเป็นห้างที่อยู่ในบราซิลบริษัทฯได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company) ประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทฯได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 ตามโครงการสำรวจประจำปี 2564  จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
2563บริษัทได้รับรางวัล “2021 Outstanding Supplier Award” จากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
2562ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่  1 (HPT-W1) จำนวนไม่เกิน 110,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 2561เข้ารับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13” ที่จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษัทฯได้รับรางวัลเกียรติยศ 1 ใน 5 ผู้ประกอบการในมิติความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้น การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการบริษัทได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จากบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด ( AJA Registrars Ltd. Thailand ) บริษัทฯได้เข้าร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 กับกระทรวงอุตสาหกรรมบริษัทฯได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR 2018) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีมาก”ไตรมาส 4 ปี 2561 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด (“CHL”) และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์
 2560บริษัทฯเพิ่มเติมอาคารสำหรับเก็บวัตถุดิบ, สินค้าคงเหลือ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต  ลงทุนเพิ่มและปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิตแผนกขึ้นรูปผลิตภัณฑ์บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น และมีกำไรจากการดำเนินงาน
 2559บริษัทฯลงนามในสัญญาร่วมทุนกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ด้วยเงินลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท ละจัดตั้งบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 417 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 2558บริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)บริษัทฯได้เพิ่มอาคาร และเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังผลิตและปรับปรุงสายการผลิตเดิมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
 2557บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)”เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 130.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิมล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 520.00 ล้านหุ้น ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering : IPO)
 2556บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพสินค้าคุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark: TTM) ที่ออกให้โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 2554บริษัทได้รับรางวัล “2010 Outstanding Supplier Award” จากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท
 2552บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
 2551บริษัทได้รับพิจารณาให้จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ภายใต้กรมสรรพากร กระทรวงการคลังเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่สาม 100.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในที่ดินและเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ้น และทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 2549บริษัทได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO9001:2000 
 2547เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่สอง 37.00 ล้านบาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในเครื่องจักร ขยายอาคารโรงงาน และทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
 2545เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งแรก15.00 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป้นเงินลงทุนสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักร บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องใช้ในครัว ของชำร่วย เครื่องประดับ ประเภทสโตนแวร์และปอร์ซเลน (ประเภท 2.4 กิจการผลิตเครื่องดินเผา)
 2544  วันที่ 28 มีนาคม 2544 ก่อตั้ง บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เรียกชำระเต็มมูลค่า                                         

ธุระกิจและบริการ

 บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ HPT”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคระดับสากล โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งต่างประเทศและในประเทศ นอกจากบริษัทฯจะสามารถผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของผู้สั่งผลิตแล้ว บริษัทฯยังมีการทำการตลาดภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯเองด้วย

          สำหรับลูกค้าในประเทศผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้ถูกจัดจำหน่ายผ่าน บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จำกัด (CHL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ โดยบริษัทฯถือหุ้นสัดส่วน 98% และบริษัทย่อยทำธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ครัวครบวงจร ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ครบ พร้อม สำหรับธุรกิจอาหาร”

นโยบายคุณภาพสินค้า

 “ออกแบบดี มีมาตรฐาน งานเรียบง่าย ได้ของไว ร่วมใจพัฒนาคุณภาพ”

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
          “ผู้นำในธุรกิจเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคครบวงจร”

พันธกิจ (Mission)
          1. มุ่งเน้นที่จะสรรหาพันธมิตรทางการค้า (business partners)
          2. มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และการบริการที่เป็นเลิศ
          3. ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มั่นคง และยั่งยืน