ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2566

2565

2564

2563
งบการเงิน
2562

2561
เกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท)0.250.250.25 0.25 0.25 0.25 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) *0.480.480.460.440.480.48
กำไรต่อหุ้น (บาท) *0.03570.05300.0247(0.0151) 0.02290.0344
ผลการดำเนินการ
(พันบาท)
รายได้จากการขาย292,052318,285202,78696,823 194,630179,873
รายได้รวม299,044325,420208,247100,056 198,088182,618
กำไรสุทธิ23,67535,16315,241(8,436) 12,71919,037
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล
(พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน181,925200,624211,352115,245 124,002111,564
สินทรัพย์รวม375,219365,623354,796270,488 295,587280,619
หนี้สินหมุนเวียน46,10635,92334,53415,179 32,57426,456
หนี้สินรวม56,72444,85047,24827,106 43,76931,109
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว165,520165,520165,520138,125 138,125130,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น318,496320,773370,548 243,382 251,818249,510
อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)7.4111.195.53(3.41)4.917.67
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)24.3935.1921.725.86 17.7020.33
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)6.399.764.87(2.98) 4.276.87
กำไรขั้นต้น (%)22.5625.4923.1519.77 28.8427.48
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)3.955.576.127.59 3.814.22
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)1.782.723.641.94 1.281.34
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)0.180.140.151.940.170.12
 หมายเหตุ:
ในปี 2566
ในปี 2565
ในปี 2564  
ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 662,079,341 หุ้น
ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 662,079,341 หุ้น
ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 615,682,376 หุ้น
 ในปี 2563 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 583,636,431 หุ้น
ในปี 2562  ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 583,172,610 หุ้น
 ในปี 2561 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 552,499,323 หุ้น