กฎบัตร

หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อบังคับบริษัทฯ 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          นโยบายบริษัท
          – นโยบายการบริหารความเสี่ยง
          – นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
          – นโยบายการต่อต้านการทุจริต
          – นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
          – นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหาร
          – นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
          – นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
          – นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
          – นโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า
          – นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
          – นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
          – นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          – นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน